Божићна посланица Епископа канадског г. Георгија

Епископ канадски г. Георгије
Епископ канадски г. Георгије

 

Христос раждајетсја славите; Христос с небес срјашчите; Христос на земље кличите; појте Господеви всја земља, и веселијем воспојте људије, јако прослависја.

Катавасија канона на Божић

Долази на земљу онај који сједи на херувима! Рађа се у гријешном свијету Онај који се заче безгрјешно! Са небеских висина долази Цар Васељене да спасе човека који је дубоко укаљао се гријехом и маловјерјем. Радујмо се јер нам долази Син Божији!

Месија нам не долази да би нас праведно казнио за наша прегрешења, већ долази да нас спасе и из безнађа изведе. Он се, иако као Бог највеличанственији и најмоћнији рађа на најскромнији начин да нам примјером Својим покаже да је смиреност највећа врлина „коју Бог неће одбацити“ (пс. 50). Тиме уједно опомиње  човјека, који нескромно и безразложно прославља своје рођење. Ми зато славимо само три рођења: Христа, Богородицу и Светог Јована. Та рођења су родила нову епоху – нову твар.  Тим рођењима све се мијења, мјења се сва историја људског рода.  Божић је ваистину Божији дан, у који је Господ учинио велико дјело за род људски. На Божић Бог се рађа у овоме свијету. То постаде новина зато ми то рођење славимо!

Богомладенац Христос доноси мир међу завађене и сујетом испуњене људе.

Стога помиримо се браћо и сестре; првенствено са Богом ако смо се огријешили о Њега, помиримо се са Црквом Божијом ако смо је клеветали, помиримо се једни са другима ако смо завађени. Јер истински мир само може да постоји ако смо у миру са Богом, Црквом, и једни са другима. Само они који нађу мир са Богом и људима могу да имају мир у души и кућама својим и такви се могу назвати истинским миротворцима. Таквима је мир и у срци и на језику – а онима који у срцу крију мржњу и злобу не могу да имају и заговарају мир ни на језику. „Какво срце онакве и ријечи, какво срце онаква и дјела“.

Христос каже: „мир вам остављам мир свој дајем вам, не дајем вам га као што свијет даје да се не плаши срце ваше и да се не боји“. (Јован 14:27). Припремимо срца своја да се улије у њих искрени мир Христов. Усагласимо живот свој кроз дјела која показују нашу спремност да дочекамо Богомладенца на начин који ће бити достојан славе Његове и досљедан вјери наших славних предака.

Божић је по преимућству дан радости, дан у који се родила Вјечност на измученој нашој планети, дан у који се родио Богочовјек, дан у који је циљ живота пренешен из твари у Творца, из човјека у Бога. (Мисли А. Ј. стр. 272)

Стога браћо и сестре, достојно и праведно дочекајмо Богомладенца Христа ове јубиларне године када се сјећамо слободе вјере коју нам је објавио Свети Цар Константин прије 1700 година. Мир Христов и радост нека завлада у срцима нашим да возљубимо друг друга да јединомислијем исповједамо Отца и Сина и Светога Духа, Тројицу јединосушну и нераздјељну.

Свештенству, црквено-школским општинама, свим мојим епархиотима и свима онима који су у миру са Богом, Црквом и људима Мир од новорођеног Младенца Христа.  ХРИСТОС СЕ РОДИ!

Ваш владика канадски Георгије

 

Christ is born, give glory! Christ comes from heaven, go to meet him! Christ is upon earth, be exalted! Sing to the Lord all the earth; and all you peoples raise the hymn with joy, for he has been glorified                           
Katavasia of the Nativity Canon

He Who sits on the Cherubim is coming! He who was conceived without sin is born in this sinful world! From the heavenly heights come the King of the Universe to save man who has deeply dirtied himself with sin and lack of faith. Let us rejoice for the Son of God is coming to us!

The Messiah is not coming to justly punish us for our transgressions, but rather He is coming to save us and deliver us from hopelessness. He, even though He as God is the most magnificent  and mightiest, is born in the most humble manner to show us by His example that humility is the greatest virtue ‘which God will not cast away’ (Psalm 50. At the same time by this He warns man, who lavishly and irrationally celebrates his own birth. Therefore, we celebrate only three births: the birth of Christ, the birth of the Theotokos and the birth of St. John the Baptist. These births gave birth to a new epoch – a new creation. By these births everything is changed, the whole history of mankind is changed. Christmas is indeed Christ’s day on which He performed a great deed for the human race. On Christmas God is indeed born into this world. This becomes news and for this reason we celebrate this birth!

The Christ Child brings peace  among those who quarrel and people filled with vanity.

Brothers and sisters, let us be reconciled; first of all with God if we have sinned against Him, let us reconcile with God’s Church if we have slandered her , let us be reconciled to each other if we have quarreled. For true peace can only exist if we at peace with God, the Church and each other. Only those who find peace with God and their fellow man can have peace in their souls and in their homes and such can be called true peacemakers. Such people have peace in their hearts and on their tongues – but those hide hatred and malice in their hearts cannot have and recommend peace, not even on their tongue. “The kind of heart the kind of words, the kind of heart the kind of deeds”.

Christ says: “Peace I leave with you, My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid” (John 14:27). Let us prepare our hearts so that they may be filled with the sincere peace of Christ. Let us, through our deeds, bring our lives into harmony and manifest our readiness to welcome the Christ Child in a manner that befits His glory and consistent with the faith of our glorious ancestors.

Christmas, according to its precedence  is a day of joy, the day on which Eternity was born on our tormented planet, the day on which  the God-man was born, the day on which goal of our life is transferred from creation to the Creator, from man to God. (Thoughts, A. J. p. 272)

Therefore, brothers and sisters, let us worthily and righteously the God-man Christ in this jubilee year when we commemorate the freedom given to Christianity by the Holy Emperor Constantine 1,700 years ago. May the peace of Christ and joy rule in our hearts that we may love one another and with one mind confess the Father and the Son and the Holy Spirit, the Trinity, one in essence and undivided.

To the clergy, church-school congregations, all the members of our Diocese and all those who are in peace with God, the Church and people Peace from the Newborn Christ Child. CHRIST IS BORN!

Your,
Bishop of Canada
Georgije