Српски дани – Serbian Days

 

srpski-dani-istorija

 

Од самог досељавања на ове просторе половином 19 века, Срби су настојали да се што боље организују и да се тако лакше уклопе у нову средину. Са собом су донели гостопримљивост и дружељубље што им је помогло да их нова средина и нови људи срдачно прихвате. То је било време када су се досељавали људи из разних крајева света са разноврсним културама и обичајима. Од тог првог времена, када је настала провинција Британске Колумбије, па све до данашњих дана, Срби су радо упознавали културна наслеђа других народа и исто тако радо представљали своју културу другим народима. И тако су активним учествовањима у разним канадским манифестацијама уградили свој део у мозаик канадског мултиетничког друштва. Својим редовним учешћем и заступљеношћу на разним локалним, регионалним и државним смотрама фолклора, игре и песме, Срби су дали и данас дају веома важан печат мултикултуралном миљеу најзападније канадске провинције.

Тако је временом српска заједница дошла на идеју да и сама организује једном у години свечаност, да обогати овај мозаик мултиетничности и да као домаћин угости угледне грађане и културно-уметничка друштва Ванкувера и околине.

Тако су основани Српски Дани, манифестација која се одржава сваке године, првог викенда у месецу јуну.

Сваке године неколико хиљада посетилаца из метро Ванкувера и шире ужива на овој дводневној свечаности у богатом програму фолклорних друштава са свих континената, музичком програму, спортским такмичењима, у великом избору пића и јела српске кухиње, разним изложбама и видео представама.

Укратко, Српски дани у цркви Св. Архангела Михаила у Брнабију, Британска Колумбија, су фестивал који је празник за све генерације у којима уживају сва чула, и којим се славе вредности српске културе и наслеђа.

 

From the moment they moved to these areas in the middle of the 19th century, the Serbs tried to organize themselves as well as possible and to fit into the new environment more easily. They brought with them hospitality and friendliness which helped them to be warmly accepted by the new environment and new people. It was a time when people from different parts of the world with different cultures and customs immigrated. From that first time, when the province of British Columbia was created, until today, Serbs were happy to get to know the cultural heritage of other peoples and were also happy to present their culture to others. And so, by actively participating in various Canadian events, they incorporated their part into the mosaic of Canadian multi-ethnic society. With their regular participation and representation at various local, regional and national shows of folklore, dance and song, Serbs gave and still give a very important stamp to the multicultural milieu of the westernmost Canadian province.

Thus, over time, the Serbian community came up with the idea of organizing a celebration once a year, to enrich this mosaic of multi-ethnicity and to host distinguished citizens and cultural and artistic societies of Vancouver and the surrounding area.

That’s how Serbian Days were founded, a manifestation that takes place every year, on the first weekend of June.

Every year, several thousand visitors from metro Vancouver and wider enjoy this two-day event in a rich program of folklore societies from all continents, a musical program, sports competitions, a large selection of drinks and dishes of Serbian cuisine, various exhibitions and video performances.

In short, Serbian days in the church of St. Archangel Michael in Burnaby, BC, is a festival that is a holiday for all generations in which all the senses are enjoyed, and which celebrates the values of Serbian culture and heritage.