Божићна посланица – A Christmas Message

Bozic, freska Decani

Пред Божић 2022.

“Јер је Он мир наш, који и једне и друге састави…И да помири са Богом и једне и друге” (Еф. 2, 14. 16).

Драга браћо и сестре,

Ево нам долази радосни дан Христовог Рођења! Ево нам долази Син Божији да нас помири са Богом! Ево долази да нас помири са нама самима! Ево нам долази да нас помири са свима људима! Ево долази да опет помири небо и земљу! Ево дана кад смо постали чеда Божија. И нисмо више робови, него смо синови наследници Божији кроз Христа. Зато су Му анђели певали: «Слава на висини Богу и на земљи мир међу људима добра воља» (Лк. 2, 14).

Овим Свети Апостол жели да каже да смо примљени у породицу или у дом небеског Оца, ми који смо, због грехова наших и непослушности, били робови. Били смо, дакле, непријатељи Божији, непријатељи сами себи и непријатељи целоме свету.

Начелно, помирење је дело Божије љубави (Јн. 3, 16; II Кор. 5, 18-19). Али то је и наше дело. Јер ту службу помирења примили су од Господа Христа, преко Светих Апостола, и њихови наследници у Цркви, епископи и свештеници, као и верни народ. Стога одбијање помирења значи одбијање спасења. Господ је помирио земљу са небом, срушивши сваки раздвајајући зид укинувши сваку разлику и учинивши све људе браћом. То је Он једанпут учинио како нико то није учинио нити ће учинити. Зато и Црква овога дана поје: «Ходите да се радујемо у Господу, као што нам говори данашња тајна: сруши се раздвајајући зид».

Отуда је наша свакодневна обавеза, драга браћо и сестре, да будемо миротворци, јер ћемо се само тако назвати синови Божији (Мт. 5, 9). А и опомена Светог Апостола Павла: «Уместо Христа, дакле, молимо, као да Бог позива кроз нас: молимо у име Христово – помирите се са Богом» (ΙΙ Кор. 5, 20). Нама је Господ у Његовој Светој Цркви, дао сва потребна средства за остварење помирења.

Слика помирења са Богом и ближњима јесте помирење са самим собом, то јест да човек буде помирен са својом савешћу, или да има унутрашњи мир. Али и да не остане само на томе, него да се труди да чини добро и одбаци зло и грех (Јак. 4, 17). Ево савета Светог Јована Златоуста: «…немојмо долазити у Цркву ради суда и осуде, него ради очишћења душе и освећења, ради врлине, ради помирења са Богом, ради непоколебивог мира, ради темеља безбројних добара, да бисмо сами себе осветили и утврдили нашег ближњег». Један древни хришћански спис вели: «Не прави раздор, и мири оне који се свађају!».

Драга наша децо духовна,

Данас је свету потребнији мир него икада. Зато се помилимо Богомладенцу, Господу Миротворцу, да нам пошаље вишњи мир ради спасења наших душа, као и мир целоме свету. Да престане братоубилачки рат међу православним народима и усели се међу њих «мир Божији који превазилази сваки ум» (Филип. 4, 7). Да и нама каже као Својим Светим Апостолима: «Мир вам остављам, мир свој дајем вам…» (Јн. 14, 27). Нека се Његов мир усели на наше Косово и Метохију. Нека се усели у срца ваша, у домове и породице ваше. Нека Његова љубав победи сваку мржњу. Јер ко има мржњу нема љубави. Међутим, свакодневно видимо да има оних који не желе мир. Зато се држимо речи Апостола незнабожаца: «Ако је могуће, колико до вас стоји, имајте мир са свима људима» (Рим. 12, 18). Јер ћемо тако показати нашу љубав која доноси мир и радост, плодове Духа Светога (Гал. 5, 22).

Неизмерно се захваљујемо свима који су приложили нашој Епархији, манастиру, црквама, и свакоме коме је била потребна помоћ, а особито својима по вери (Гал. 6, 10).

Из дубине душе и срца све Вас очински поздрављамо радосним речима:

МИР БОЖИЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!
СРЕЋНА И БОГОМ БЛАГОСЛОВЕНА 2023 ГОДИНА СПАСЕЊА!

Ваш молитвеник пред Богомладенцем Христом,
ЕПИСКОП КАНАДСКИ
+МИТРОФАН

 

 

Nativity Encyclical, 2022

“For He is our peace, who has made both one…And reconciles them both to God” (Eph. 2, 14, 16).

Dear brothers and sisters,

Here comes the joyous day of the Nativity of Christ! Here comes the Son of God to reconcile us with God! Here He comes to reconcile us with ourselves! Here He comes to reconcile us with all people! Here He comes to reconcile heaven and earth again! Here is the day when we became children of God. And we are no longer slaves, but we are sons and heirs of God through Christ. That is why the angels sang to Him: “Glory to God in the highest, And on earth peace, goodwill toward men” (Lk. 2: 14).

With this, the Holy Apostle wants to say that we who, because of our sins and disobedience, were slaves, have been accepted into the family, or the house, of the heavenly Father. Therefore, we were enemies of God, enemies of ourselves and enemies of the whole world.

In principle, reconciliation is a work of God’s love (Jn. 3: 16; II Cor. 5: 18-19). But it is also our work. Because that service of reconciliation was received from the Lord Christ, through the Holy Apostles, and their successors in the Church, bishops and priests, as well as the faithful people. Therefore, the rejection of atonement means the rejection of salvation. The Lord reconciled earth to heaven, breaking down every dividing wall, abolishing all differences and making all men brothers. He did that once and for all, as no one has ever done or will ever do. That is why the Church on this day sings: “Come let us rejoice in the Lord, as today’s mystery tells us: the dividing wall is falling.”

Hence, it is our daily duty, dear brothers and sisters, to be peacemakers, because only then will we be called sons of God (Mt. 5: 9). And the admonition of the Holy Apostle Paul: “Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us: we implore you on Christ’s behalf, be reconciled to God.“ (ΙΙ Cor. 5: 20). The Lord, in His Holy Church, gave us all the necessary means to achieve reconciliation.

The image of reconciliation with God and neighbors is reconciliation with oneself, that is, for a person to be reconciled with his conscience, or to have inner peace. But also to not stop at that, but to try to do good and reject evil and sin (James 4: 17). Here is the advice of St. John Chrysostom: “…let us not come to the Church for judgment and condemnation, but for the sake of soul purification and sanctification, for the sake of virtue, for the sake of reconciliation with God, for the sake of unshakable peace, for the sake of the foundation of countless goods, in order to dedicate ourselves and strengthen our neighbor.” An ancient Christian writing says: “Do not make discord, and reconcile those who are quarreling!”

Our dear spiritual children,

Today, the world needs peace more than ever. That’s why we pray to the Divine Child, Lord the Peacemaker, to send us supreme peace for the salvation of our souls, as well as peace for the whole world. That the fratricidal war between the Orthodox peoples should end and that the “peace of God, which surpasses all understanding” (Phil. 4: 7), should move in among them. May He say to us as He did to His Holy Apostles: “Peace I leave with you, My peace I give to you…” (Jn. 14: 27). May His peace settle in our Kosovo and Metohija. May it move into your hearts, homes and families. May His love overcome all hatred. Because he who has hatred has no love. However, we see every day that there are those who do not want peace. That’s why we adhere to the words of the Apostle to the Gentiles: “If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men” (Rom. 12: 18). Because this is how we will show our love that brings peace and joy, the fruits of the Holy Spirit (Gal. 5: 22).

We are extremely grateful to everyone who contributed to our Diocese, monastery, churches, and everyone who needed help, especially to those of their faith (Gal. 6: 10).

From the depths of our hearts and souls, we greet you all fatherly with joyful words:

PEACE FROM GOD, CHRIST IS BORN!
HAPPY AND GOD BLESSED 2023 YEAR OF SALVATION!

Your intercessor before the Divine Christ Child,
Bishop of Canada
+MITROFAN